Kwaliteit

Kwaliteitsvolle en veilige zorg zijn terechte verwachtingen, maar blijven voor het ziekenhuis elke dag ook belangrijke uitdagingen. Ziekenhuizen zijn complexe organisaties waar veel mensen verblijven en werken. Deze complexiteit is een continue bezorgdheid voor de kwaliteit van de behandeling én voor de veiligheid van de patiënt. De kwaliteit en de patiëntveiligheid in ons ziekenhuis wordt op verschillende manieren uitgebouwd en opgevolgd.


Kwaliteit: accreditatie via Qualicor Europe

Om de kwaliteit van de zorg te objectiveren heeft ons ziekenhuis in 2012 beslist in te stappen in een accreditatietraject met Qualicor Europe.  Qualicor Europe is een extern, onafhankelijk accreditatieorgaan dat aan de hand van door hen ontwikkelde kwaliteitsnormen de patiëntveiligheid en de kwaliteit van een zorginstelling toetst.  Van 28 november tot 2 december 2016 werd ons ziekenhuis door zes auditoren grondig doorgelicht. Bijna 2.000 criteria werden getoetst aan de praktijk. Op 13 januari 2017 ontvingen we met trots het Qualicor Europe-label, een kwaliteitslabel, voor vier jaren.

Zorginspectie  

De Vlaamse Zorginspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg via onaangekondigde inspecties.  Voor ziekenhuizen die in een accreditatietraject zitten, zoals Imeldaziekenhuis, wordt dit een nalevingstoezicht genoemd. De rapporten van onze laatste inspectie op het chirurgisch zorgtraject vind je via deze link: rapporten Zorginspectie.

 

Publicatie van onze zorgresultaten 

Een van de manieren waarop we de kwaliteit van onze zorg opvolgen is door het opvolgen van zogenaamde kwaliteitsindicatoren (dit zijn cijfers die ons iets vertellen over de kwaliteit van de geleverde zorg). Daarom neemt Imeldaziekenhuis ook deel aan het Vlaams Indicatoren project voor Patiënten en Professionals (of VIP²).

 

Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²)

Om meer transparantie over de resultaten en kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen te krijgen, werd in 2011 het project ‘Vlaams Indicatorenproject ’ opgestart. Een basisset van klinische proces- en resultaatsindicatoren werd afgebakend. Op dit moment worden indicatoren voor 5 domeinen ontwikkeld:

 • Pathologie-specifieke indicatoren werden geselecteerd voor de domeinen moeder en kind, orthopedie (heup- en knieprothesen), cardiologie (hartinfarct) en borstkanker.
 • In een ziekenhuisbreed domein werden een aantal ziekteoverkoepelende kwaliteitscriteria gegroepeerd.
 • De ontwikkelingsgroepen zijn samengesteld uit klinisch experten van de betrokken discipline, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en wetenschappers. De indicatoren worden nauwkeurig gedefinieerd. Ook de meet- en registratiemethodes worden nauwkeurig beschreven in een overeenkomst met de professionals. Zo kunnen alle deelnemende ziekenhuizen ze uniform toepassen en kunnen de resultaten van ziekenhuizen vergeleken worden. Hierbij moeten we ook altijd rekening houden met de specifieke kenmerken van elk ziekenhuis en de kenmerken van de patiënten die er komen.

De resultaten van ons ziekenhuis kan je verder op deze site vinden onder 'Indicatoren', ze zijn gerangschikt per medische discipline en per ziektebeeld.

Met het publiceren van onze zorgresultaten willen we:

 • De patiënt informeren.
  Je krijgt, als patiënt, een beter beeld van de resultaten van onze zorg. Het stelt je in staat om bewuste keuzes te maken in verband met jouw behandelingen.
 • Onszelf verbeteren.
  Via vergelijkingen van onze eigen resultaten met deze van andere ziekenhuizen stellen we onze resultaten telkens opnieuw in vraag. We willen op die manier onze resultaten bewaken en, waar nodig, verbeteren.
 • Ons publiek verantwoorden.
  De gezondheidszorg kost de maatschappij veel geld. Het publiek heeft recht op een verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen.
 • Onze resultaten kaderen.
  Correcte informatie en situering van deze informatie zijn belangrijk om ze correct te interpreteren en te begrijpen. Niet alle ziekenhuizen zijn gelijk: de omgeving, de structuur en diensten die het ziekenhuis aanbiedt, de types patiënten die naar het ziekenhuis verwezen worden en dergelijke, kunnen invloed hebben op de resultaten. Door onze resultaten zelf te publiceren kunnen we deze contextinformatie meegeven zodat de resultaten beter begrepen worden.

Enkele kwaliteitsinitiatieven….

Identificatie
Duizenden mensen per dag worden in ons ziekenhuis behandeld en onderzocht. Identificatie van de juiste patiënt is daarom van het allergrootste belang. Opgenomen patiënten krijgen hiervoor een identificatiebandje. Bovendien hanteren we een strikte identificatieprocedure bij elk onderzoek, behandeling of zorgactiviteit. Elk jaar worden interne én externe metingen uitgevoerd om de correcte toepassing na te gaan.

Ziekenhuishygiëne
Om infecties binnen het ziekenhuis te voorkomen (ziekenhuisinfecties en andere) zorgt het team ziekenhuishygiëne voor permanente controles, metingen, procedures, sensibilisatieacties en campagnes bij personeel, bezoekers en patiënten om de gevaren van infectie te lijf te gaan.
Een continue strijd!

Ombudsdienst
Gezondheidszorg is mensenwerk. Wanneer je een klacht hebt kan je terecht bij onze Ombudsdienst, die jouw klacht zal behandelen. Jouw klacht wordt bovendien ook gebruikt om verbeteracties op te zetten.

Tevredenheidmeting
We meten de patiënttevredenheid van opgenomen patiënten via een tevredenheidvragenlijst. De resultaten worden elk kwartaal teruggekoppeld naar de betrokken afdelingen. Dit stelt de afdeling in staat om zich continu verbeteren.

Incident meld- en leersysteem patiëntveiligheid
Er bestaat, zoals in vele grote organisaties, een meld- en leersysteem voor incidenten met patiënten. Medewerkers en patiënten (via de Ombudsdienst) kunnen anoniem (of niet-anoniem) incidenten melden die door onafhankelijke medewerkers geanalyseerd worden. De resultaten van dit onderzoek worden besproken in een hiervoor opgerichte MIPV-commissie (Meldingscommissie Incidenten Patiëntveiligheid). Die commissie geeft vervolgens adviezen aan de directie voor aanpassingen in de organisatie of procedures om herhaling van dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.