Het Imeldaziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg.
Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten u kan uitoefenen.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • Het ziekenhuis zal uw gegevens enkel gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald bewaren.
 • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wens je in contact te komen om meer uitleg? Gebruik dan ons contactformulier of praat rechtstreeks met de functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@imelda.be

Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het ziekenhuis verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen, … .
Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenzorg?

In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:
- Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
- Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;
- Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer ;
- Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, …);
- Gegevens over je gezondheid; (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling);
- Psychische gegevens;
- Gegevens met betrekking tot de zorg;
- Evt. gegevens over je gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;
- Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
- Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van allerlei redenen :
 • op basis van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat (de zogenaamde therapeutische relatie)
 • omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn
 • omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen
 • op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
Hou in het achterhoofd dat gegevens over je gezondheid altijd specifiek bewaard worden omdat dit noodzakelijk is om aan jou gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:
- indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
- indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
- wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). Indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via eHealth Consent, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook hier eens: https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
We zijn wettelijk verplicht om je patiëntendossier 30 jaar te bewaren.
Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie?
Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:
- Identificatiegegevens
- Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer
- Mutualiteitsgegevens
- Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten;
- Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
- Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van je behandelovereenkomst met het ziekenhuis, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis). Gegevens over je gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met je mutualiteit en/of eventueel je hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.
In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard.
Het ziekenhuis registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie?
Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerken we volgende gegevens:
- Identificatiegegevens
- Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …)
- Gegevens over je gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens, MZG, …)
- Psychiatrische gegevens
- Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden.
Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in je patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die je in het ziekenhuis hebt gekregen [link naar patiëntenzorg]. Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden gedeeld met:
- Sociale zekerheidsinstanties
- Andere overheidsdiensten
Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan jou linken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de patiëntenregistratie te bereiken.
De sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit het ziekenhuis (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van sociale zorg?
De sociale dienst van het ziekenhuis bewaart volgende categorieën van gegevens:
- Identificatiegegevens
- Rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
- Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
- Gezondheidsgegevens
- Gegevens met betrekking tot de zorg
- Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
- Financiële gegevens
- Familieleden/vertrouwenspersonen
- Gegevens over opleiding en beroep
- Gegevens over uw spreektaal
- Gerechtelijke gegevens

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan jou als patiënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om je adequate sociale zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om jou adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden je gegevens gedeeld met één van volgende actoren:
- Externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum,...
- Mantelzorgers
- Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
- Mutualiteit
- Diensten voor levenseinde

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in je patiëntendossier, zodat die gegevens, zoals je patiëntendossier, 30 jaar worden bewaard.
Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om je adequate sociale zorg te verlenen.
Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van het ziekenhuis.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van klachtenregistratie?
In het geval er in jouw specifiek dossier een klacht is, verzamelt het ziekenhuis – in functie van wat nodig is voor de behandeling van jouw klacht – volgende gegevens: - Identificatiegegevens
- Gezondheidsgegevens
- Gegevens met betrekking tot de zorg
- Evt. financiële gegevens
- Evt. gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om je klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst), omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van je klacht, is het mogelijk dat je gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:
- De zorgverlener over wie de klacht gaat
- Een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat, …)
- Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.
Het ziekenhuis neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van wetenschappelijk onderzoek?
In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelen we volgende gegevens over jou:
- Identificatiegegevens
- Rijksregisternummer
- Gezondheidsgegevens
- Genetische gegevens
- Biometrische gegevens
- Gegevens met betrekking tot de zorg;

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
We verzamelen deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling. Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van je behandeling in het ziekenhuis. Je gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in je patiëntendossier beschikbaar is. We verzamelen dan je gegevens op grond van je deelname aan de klinische studie (waarvoor je een overeenkomst ondertekent), omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van je vitaal belang of op grond van je toestemming. De verwerking van je gezondheidsgegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg. Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
- De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team;
- De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet kent: je identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is jou te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en je medisch dossier;
- In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van het ziekenhuis, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties, …

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in het ziekenhuis ook gehanteerd voor de andere studies.
Het ziekenhuis heeft op bepaalde plaatsen van de campussen/ziekenhuizen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid op onze campussen te garanderen.

Enkel beelden worden bijgehouden, zonder identificatie van de gefilmde personen.
Waarom verzamelen we deze beelden?
Deze beelden worden enkel verzameld om in geval van onregelmatigheden bekeken te worden, en eventueel bij overtredingen door te geven aan de rechtmatige instanties.

Worden deze beelden met anderen gedeeld?
Indien van toepassing, worden de beelden aan de politie bezorgd.

Hoe lang bewaren we deze beelden?
De beelden worden een maand bewaard. Na deze periode worden ze automatisch gewist door hergebruik van de media.
Het ziekenhuis heeft deze website waarop je informatie over de dienstverlening van het ziekenhuis kan vinden.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van je bezoek aan de website?
Als je onze websites bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens:
 • Concreet welke persoonsgegevens (IP-adres, …)
 • cookies.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het gebruik van cookies maakt mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken, krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
De cookies blijven tot maximaal … maanden na je laatste bezoek op het apparaat bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.
Bij je bezoek aan het ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kan je gratis gebruik maken van het Wifi netwerk van het ziekenhuis.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van je gebruik van de wifi?
Wanneer je tijdens je bezoek aan het ziekenhuis gebruik maakt van het het ziekenhuis Wifi netwerk worden volgende gegevens van jou verzameld:
- Identificatienummer van je toestel

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.