Waarvoor kan jij of je familie op de sociaal werker beroep doen?

Psychosociale hulpverlening

Er kan verwarring bestaan bij de beleving van de ziekte of de situatie waarin patiënt en zijn omgeving zich bevinden. De verwerking waarmee patiënt of zijn omgeving geconfronteerd wordt, kan problemen met zich meebrengen (verlies, relaties, echtscheiding, vrijetijdsbesteding, …)

De tussenkomst van de sociaal werker zal vooral gericht zijn op ondersteuning, het bijbrengen van inzichten en het (her)structureren van de beleving.

Sommige patiënten vinden steun bij lotgenoten (zelfhulpgroepen). Dit zijn personen die zich rond een zelfde probleem verenigen (ervaringsdeskundigen).
De sociaal werker zal je helpen om je de gegevens te bezorgen van de vereniging die voor jou het meest aangewezen is.

Bepaalde  gebeurtenissen waarvoor je als patiënt opgenomen wordt kunnen zowel voor jou als jouw familie heel ingrijpend zijn. Soms houd je daar na het gebeuren nog een hele periode  een onaangenaam gevoel aan over. Dit is meestal een normale reactie op een abnormaal gebeuren. Je kan hierover bijkomende info vinden in de brochure "een schokkende gebeurtenis verwerken"
Wens je hierover een gesprek dan kan je altijd contact opnemen met één van de sociaal werkers.

Ook kinderen en jongeren kunnen geconfronteerd worden met een dierbare die ernstig ziek of stervende is of (plots) komt te overlijden. Als ouder of familie wordt verwacht dat je hen opvangt. Je hebt het dan vaak zelf ook moeilijk of weet niet hoe je dient te reageren. De brochure "Kinderen en jongeren helpen bij het ernstig ziek zijn of sterven van een familielid" is een leidraad voor ouders in dergelijke situaties. Je kan ze vanaf deze pagina raadplegen.

Voor een bijkomend gesprek kan je terecht bij één van de ondersteunende diensten waaronder de dienst Sociaal werk.

Informatieve dienstverlening en advies

De sociaal werker kan je informeren over rechten, tegemoetkomingen, administratieve en juridische reglementeringen, maatschappelijk aanbod, plichten en verwachtingen.
 
Bemiddeling

De sociaal werker kan bemiddelen

  • bij organisaties en maatschappelijke voorzieningen om van bepaalde diensten te kunnen genieten.
  • bij verstoorde verstandhoudingen tussen personen (gezins –en familieleden) waardoor jouw gevoel van welzijn en welbevinden bedreigd wordt.

Ontslagbegeleiding

Indien je dit wenst zal de sociaal werker zich samen met jou en jouw familie inzetten voor een degelijke en efficiënte continuïteit van de zorg na jouw ziekenhuisverblijf
(thuiszorg, revalidatie, herstelverblijf, opname in rusthuis of rust –en verzorgingstehuis,….)

Een ontslagbegeleiding start idealiter reeds van bij de opname. Dit vereist overleg met jezelf in samenwerking met de direct betrokkenen.

Voor deze zorg zal er samengewerkt worden met diensten en organisaties buiten het ziekenhuis (diensten voor gezins- en poetshulp, O.CM.W.,  mutualiteiten, …)

Concrete dienstverlening

Wanneer bij je omwille van een beperkt functioneren de mogelijkheden ontbreken kan je de hulp inroepen van de sociaal werker bij concrete hulpvragen.
Onder concrete dienstverlening vallen materiële hulp en administratieve ondersteuning, gericht op het verbeteren van uw welzijn.