Onderzoek

Het logopedisch slikonderzoek wordt uitgevoerd na (schriftelijke) aanvraag van een arts.

Vooraf

Voorafgaand aan het slikonderzoek is het voor de logopedist belangrijk over informatie te beschikken betreffende het slikken. Naast de reden van opname en voorgeschiedenis is het belangrijk een zicht te hebben op de voedingsgewoonten, reeds doorgevoerde voedingsaanpassingen of relevante medische gegevens. Deze informatie staat vermeld in het medisch dossier, maar wordt eveneens doorgegeven door de behandelende arts. Vervolgens wordt met de verpleging de toestand van de patiënt besproken alsook de inname van voeding en vocht.
De logopedist bespreekt met de patiënt welke problemen hij/zij ondervindt bij het slikken. Soms is het ook nuttig om de moeilijkheden of aanpassingen te overlopen met familie of zorgverleners (bv. verpleging in het woon-zorgcentrum).

Het klinisch logopedisch slikonderzoek

Tijdens het logopedisch slikonderzoek worden de fasen van de slikfunctie en bijkomende relevante info grondig bekeken.
Voor zover de toestand van de patiënt het toelaat, worden volgende consistenties getest: vloeibaar (water), ingedikte dranken, halfvast (pudding/yoghurt/appelmoes), boterham (eerst zonder en daarna met korsten) en koek.
De bevindingen worden in een (uitgebreid) verslag toegevoegd in het elektronisch patiëntendossier.  Latere opvolging wordt ook genoteerd in het logopedische luik van het patiëntendossier.
Soms is het wenselijk een maaltijdobservatie te doen omdat deze bijkomende informatie kan verschaffen.

Voorstel interventie

De logopedische bevindingen worden steeds besproken met de verantwoordelijke verpleegkundige en de arts.  Vervolgens wordt het verdere beleid besproken met de patiënt.  Indien nodig of nuttig worden voedingsaanpassingen (opstart slikdieet) en houdingsaanpassingen doorgevoerd.  Vaak zijn er bepaalde aandachtspunten die best in acht genomen worden.  Als sliktherapie een meerwaarde heeft, wordt deze opgestart.

Oranje blad

Alle informatie van de logopedische interventie staat gebundeld op het oranje info-blad dat opgehangen wordt op de kamer.  Hierop staat ook vermeld welke logopediste aangesproken kan worden bij vragen en/of onduidelijkheden.