Vlaams Indicatoren project voor Patiënten en Professionals (VIP²)

Transparantie

Om meer transparantie over de resultaten en kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen te krijgen, werd in 2011 het project ‘Vlaams Indicatorenproject ’ opgestart. Een basisset van klinische proces- en resultaatsindicatoren werd afgebakend. Op dit moment worden indicatoren voor 5 domeinen ontwikkeld:

  • Pathologie-specifieke indicatoren werden geselecteerd voor de domeinen moeder en kind, orthopedie (heup- en knieprothesen), cardiologie (hartinfarct) en borstkanker.
  • In een ziekenhuisbreed domein werden een aantal ziekteoverkoepelende kwaliteitscriteria gegroepeerd.

De ontwikkelingsgroepen zijn samengesteld uit klinisch experten van de betrokken discipline, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en wetenschappers.De indicatoren worden nauwkeurig gedefinieerd. Ook de meet- en registratiemethodes worden nauwkeurig beschreven in een overeenkomst met de professionals. Zo kunnen alle deelnemende ziekenhuizen ze uniform toepassen en kunnen de resultaten van ziekenhuizen vergeleken worden. Hierbij moeten we ook altijd rekening houden met de specifieke kenmerken van elk ziekenhuis en de kenmerken van de patiënten die er komen.

De resultaten van ons ziekenhuis kan je verder op deze site vinden onder 'Indicatoren', ze zijn gerangschikt per medische discipline en per ziektebeeld.

Met het publiceren van onze zorgresultaten willen we:

De patiënt informeren.

Jij krijgt, als patiënt, een beter beeld van de resultaten van onze zorg. Het stelt je in staat om bewuste keuzes te maken in verband met jouw behandelingen.

Onszelf verbeteren.

Via vergelijkingen van onze eigen resultaten met deze van andere ziekenhuizen stellen we onze resultaten telkens opnieuw in vraag. We willen op die manier onze resultaten bewaken en, waar nodig, verbeteren.

Ons publiek verantwoorden.

De gezondheidszorg kost de maatschappij veel geld. Het publiek heeft recht op een verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen.

Onze resultaten kaderen.

Correcte informatie en situering van deze informatie zijn belangrijk om ze correct te interpreteren en te begrijpen. Niet alle ziekenhuizen zijn gelijk: de omgeving, de structuur en diensten die het ziekenhuis aanbiedt, de types patiënten die naar het ziekenhuis verwezen worden en dergelijke, kunnen invloed hebben op de resultaten. Door onze resultaten zelf te publiceren kunnen we deze contextinformatie meegeven zodat de resultaten beter begrepen worden.