PAAZ - Therapeutisch aanbod

Individuele begeleiding

Tijdens deze begeleidingsgesprekken is er ruimte om stil te staan bij jouw gedrag, emoties, gedachten en relaties. Samen  met de psycholoog wordt er naar een manier gezocht om met deze gedragingen, gedachten en emoties om te gaan. Afhankelijk van de situatie kunnen belangrijke mensen uit je omgeving (partner, kinderen, ouders) bij de gesprekken betrokken worden.

Copingsessies

In de copingsessies wordt gefocust op het geven van praktische tips die hulp kunnen bieden bij het uitoefenen van gezonde copingstijlen. Een copingstijl is een manier waarop er met stressvolle gebeurtenissen omgegaan wordt.  Aan de hand van de UCL-vragenlijst worden jouw copingstijlen  in kaart gebracht.

Assertiviteitstraining

In de assertiviteitstraining leer je op een respectvolle manier opkomen voor jezelf. Elke sessie start met een theoretisch gedeelte waarin concrete tips en handvaten worden aangereikt. Na de pauze wordt er met  de theorie aan de slag gegaan. Dit wordt gedaan aan de hand van reële situaties die door de deelnemers zelf worden aangebracht. Via deze oefeningen kan je op jouw eigen tempo vertrouwen winnen in het toepassen van de nieuwe vaardigheden.

Infosessies Alcohol

De infosessies alcohol zijn groepsessies die specifiek gericht zijn op personen die kampen met middelenmisbruik (alcohol en/of medicatie). De groep staat stil bij het ontstaan van misbruik, factoren die het mee in stand houden, de gevolgen ervan en hulpmiddelen om herval te voorkomen. Naast theoretische informatie is er ook ruimte om jouw eigen verhaal te brengen.

Daarnaast verwachten we dat je de AA-bijeenkomst op de afdeling bijwoont die doorgaat in de periode dat je deelneemt aan de infosessies alcohol.

Infosessies slaap

De infosessies slaap zijn groepsessies die specifiek gericht zijn op patiënten die kampen met een slaapprobleem. Een slaapprobleem kan het dagelijks functioneren erg onder druk zetten.

Gedurende 1 week (4 sessies) wordt er aan de hand van theoretische informatie, praktische tips en relaxatie stil gestaan bij slaaphygiëne.

Het doel van deze twee weken is om je bewuster te leren omgaan met je slaapprobleem en je slaapgewoonten aan te pakken.

Creatieve therapie

In de creatieve therapie kan je aan de slag met verschillend materiaal. Tekenen, schilderen, boetseren, … kan helpen om expressie te geven aan wat binnen in  je leeft. Creatief werk in groep stimuleert de inzet, bevordert vertrouwen en waardering en kan vreugde en energie schenken. Soms wordt er gewerkt aan de hand van een opdracht of kies je vrij waar je aan werkt.

Socioactiviteiten

Socioactiviteiten zijn  activiteiten georganiseerd die gericht zijn op plezierbeleving. Je kan vrijblijvend deelnemen. De activiteiten kunnen zowel doorgaan op de afdeling, buiten de afdeling als buiten het domein van het ziekenhuis. We beschikken over  fietsen en een busje waarmee we ons makkelijk kunnen verplaatsen ( bv: om wandelingen te maken, naar de markt te gaan, de stad te bezoeken,…).

Relaxatietherapie

In de relaxatietherapie worden handvaten en tips gegeven over hoe je kan ontspannen aan de hand van lichaamsgerichte ontspanningsoefeningen ( bv: ademhalingsoefeningen, mindfulness, fysieke oefeningen,…)

Bewegingstherapie

In de bewegingstherapie wordt gebruik gemaakt van een fitnessruimte waarin je onder begeleiding kan bewegen of sporten. Daarnaast worden er met andere sportmaterialen verstevigende en versoepelende oefeningen aangeboden op maat van de deelnemers.

Psycho-educatie

Elke week wordt er gewerkt rond een ander thema.  Je kan je inschrijven om deel te nemen indien je interesse hebt in het vooropgestelde thema ( bv: omgaan met angst, stoppen met roken, ziekenhuisadministratie,…)

Ervaringsgroep

De ervaringsgroep is een inzichtgevende groepsessie waarin het groepsgebeuren staat centraal. Zo trachten we een veilige groepsdynamiek te creëren waarin vrijuit gesproken kan worden over thema’s die de leden van de ervaringsgroep zelf aanbrengen.